Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  De schooltijden zijn alle dagen van 8.30u tot 14.00u, behalve groep A1 is vrijdag om 11.30u klaar.

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Ons vakantierooster kunt u hieronder vinden:

  Vakantierooster schooljaar 2023/2024

  Herfstvakantie 2023 23 oktober t/m 27 oktober 2023
  Kerstvakantie 2023 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 2024 12 februari t/m 16 februari 2024
  Paasvakantie 2024 29 maart t/m 1 april 2024
  Meivakantie 2024 22 april t/m 3 mei
  Hemelvaartsdag 2024 9 en 10 mei 2024
  Pinkstervakantie 2024 20 mei 2024
  Zomervakantie 2024 8 juli t/m 16 augustus 2024

  Vakantierooster schooljaar 2024/2025

  Herfstvakantie 2024 21 oktober t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie 2024 23 december 2023 t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie 2025 3 maart t/m 7 maart 2025
  Paasvakantie 2025 18 april t/m 21 april 2025
  Meivakantie 2025 21 april t/m 2 mei 2025
  Bevrijdingsdag 2025 5 mei 2025
  Hemelvaartsdag 2025 29 en 30 mei 2025
  Pinkstervakantie 2025 9 juni 2025
  Zomervakantie 2025 7 juli t/m 15 augustus 2025

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Venster Schoolgids 2023 2024 41582 03IW 000 29 08 2023 (3)

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op Het Kompas gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Olaf Buteijn (oudergeleding- voorzitter)
  • Roseline Prosman (oudergeleding)
  • vacant
  • Marcella Davidse
  • Jenneke Versteeg
  • Petra Dekker
  • Peter Dieleman (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.

  Klankbordgroep ouders

  Een aantal keren per jaar wordt er samen met de directeur een klankbordgroep georganiseerd. Ouder(s), verzorger(s), kunnen zich hier per keer  voor aanmelden.

  Heb je vragen of tips? Mail naar: kompas@alberoscholen.nl

 • Ouderwerkgroep

  Taak van de Ouderwerkgroep

  De Ouderwerkgroep, beter bekend als de OWG, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  Hoe makkelijk is het om te zeggen: wij organiseren activiteiten voor alle kinderen op Het Kompas. Klinkt heel simpel, toch? Maar, zo gemakkelijk willen wij er niet vanaf komen.

  In overleg met het team kijken wij wat we kunnen betekenen tijdens de Kinderboekenweek. Begin december hopen wij weer een zekere gulle gever te mogen verwelkomen op school. Hiervoor versieren wij de school en schaffen wij diverse noodzakelijke dingen aan.

  Zodra de stoomboot rechtsomkeert heeft gemaakt, wordt de school in knusse, feestelijke versieringen gehuld voor het kerstfeest. Natuurlijk blijft het niet bij versieren. Tijdens de kerstviering op school, helpen en verzorgen we waar nodig.

  Het schooljaar eindigen we altijd met een knallend eindfeest.

  Ouderbijdrage

  Door de ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

  Leden van de Ouderwerkgroep

  We hebben een actieve en enthousiaste groep, bestaande uit:

  • Esther Wisse (voorzitter)
  • Chantal Salm
  • Dana Capello
  • Angelique Verburg
  • Joyce Riedijk
  • Charlotte Hoebeke
  • Tamara van Antwerpen
  • Jacquelien Bruijnzeel
  • Marina Mol

  U kunt de leden van de Ouderwerkgroep altijd aanspreken op school.

  Met vriendelijke groet,
  de Ouderwerkgroep

 • Klankbordgroep ouders

  Ouders die lid zijn van de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigen alle ouders van onze school. Daarnaast vinden wij het belangrijk om ook informeel met ouders te spreken. Zo kunnen wij horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

  We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen. We komen drie keer per schooljaar ’s ochtends op school bij elkaar. We vertellen onze plannen en horen graag jullie ideeën. Bijvoorbeeld over hoe we ouders bij de school en het onderwijs kunnen betrekken, hoe we de pr van de school kunnen organiseren, hoe de school met de ouders (en leerlingen) communiceert, etc. We bespreken de onderwerpen die de ouders/verzorgers aandragen.

  Data klankbordgroep
  Wil je meedoen? Je bent van harte welkom om een keer aan te schuiven bij de klankbordgroep. De data worden via Parro bekend gemaakt.

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Heeft u financiële hulp nodig? Neem contact op met de directeur van onze school: Peter Dieleman p.dieleman@alberoscholen.nl

  In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €25 per leerling.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Voor een aanvraag kunt u terecht bij de directeur van onze school: Peter Dieleman p.dieleman@alberoscholen.nl

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon op onze school is juf Ellen e.zuijdwegt@alberoscholen.nl