Missie

Op onze school willen we recht doen aan de sociaal-emotionele én cognitieve groei van iedere leerling. We dagen leerlingen uit om te leren en zichzelf te ontplooien. We leggen de nadruk op kwalitatief goed onderwijs dat vanuit passie wordt gegeven en waarin de leerling centraal staat. Dit in een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich competent voelen om de basiskennis en basisvaardigheden eigen te maken.

Je veilig voelen vinden we de belangrijkste voorwaarde om te komen tot leren. In samenwerking met collega’s, ouders en andere professionals delen we de verantwoordelijkheid om de leerlingen te ondersteunen. Zo verbinden we als school leerlingen, ouders, leerkrachten en hun omgeving.

Vanuit onze Christelijke identiteit willen wij alle leerlingen stimuleren zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers.

Visie

Zo kijken we naar onze kinderen:
Hoe veiliger een kind zich voelt, hoe meer mogelijkheid tot groei op alle gebieden. We streven ernaar dat alle kinderen zich gezien en gehoord voelen. Kinderen hebben zin om naar school te gaan.

De medewerkers van het Kompas zijn professionals die vanuit een collectieve verantwoording gericht zijn op de brede ontwikkeling van kinderen vanuit hoge verwachtingen en moreel besef. Ze maken gebruik van interne- en externe scholingsmogelijkheden zowel individueel als in teamverband. Kernbegrippen hierbij zijn:
Kinderen kunnen waarnemen en begrijpen
Groepsdoorbrekend werken
Betrokkenheid, alle kinderen kunnen uitdagen
Passend lesmodel
Samenwerken, gebruik maken van elkaars talenten
Veilig pedagogisch klimaat scheppen

Ouders, kinderen en leerkrachten werken goed samen wat de brede ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Kinderen betrekken in hun ontwikkeling.

We zoeken verbinding tussen de verschillende vakken. Dit doen we met behulp van thematisch werken en Lezen en Luisteren met begrip.

Vanuit onze christelijke identiteit willen we de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, creatieve volwassenen.

Kernwaarden

Deze kernwaarden gebruiken we om onze missie te realiseren:

  • groei
  • kwaliteit
  • veiligheid
  • samenwerking
  • identiteit