Zorg

HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE LEERLING
Om de leerweg van de kinderen efficiënt te kunnen volgen, moeten er gegevens bijgehouden worden. Deze gegevens kunnen variëren van resultaten op het gebied van de taalontwikkeling tot een rapport van een schoolbegeleidingsdienst, orthopedagoog of een psycholoog. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de onderwijsbehoefte van ieder kind noteren wij gegevens, resultaten en vorderingen op het gebied van alle schoolse vaardigheden. In de groepen 1 en 2 wordt de “KIJK” registratie of een vergelijkbaar instrument gebruikt. Dit is een individueel leerlingvolgsysteem, waarin gegevens staan over de gehele ontwikkeling van uw kind. Om de vakspecifieke ontwikkeling in kaart te brengen, gebruiken we in de groepen 1 t/m. 8 onder andere het CITO-leerlingvolgsysteem (LOVS). Jaarlijks worden 1 à 2 keer de LOVS toetsen afgenomen. Naast de resultaten van LOVS toetsen worden de resultaten van methode-toetsen zorgvuldig bijgehouden. Ook houden we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed in de gaten. Dit gebeurt door middel van observaties, gesprekken met ouders en/of kind en het invullen van een signaleringslijst. Gegevens van individuele leerlingen worden opgenomen in het persoonlijk leerling-dossier. Ouders kunnen het leerling-dossier van hun kind inzien wanneer zij dit wensen.

INTERNE BEGELEIDING

De Intern Begeleider coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht en begeleidt zij leerkrachten.Zij heeft hiervoor regelmatig gesprekkenmet de leerkrachten over de op te stellen plannen om de begeleiding aan kinderen zo optimaal mogelijk te houden. Zij evalueert deze plannen. Zo is altijd na te gaan op welk moment een kind enige ondersteuning heeft gekregen en welke resultaten er zijn behaald. Indien nodig overlegt zij met externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst. De Intern Begeleider neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen. Om de ondersteuning structureel te bespreken zijn er de voortgangsbespreking en het overgangsgesprek. Hierbij worden alle leerlingen per groep besproken. We krijgen hierbij goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en maken aan de hand van dit gesprek nieuwe plannen. Soms ervaart een leerkracht problemen en kan hij / zij niet verder met een leerling in de groep. Dan wordt een leerlingbespreking o.l.v. de Intern Begeleider gehouden.

 

Bij oudergesprekken over leerlingen die extra ondersteuning behoeven is de Intern Begeleider meestal aanwezig. Een oudergesprek kan ook alleen met de IB-er plaatsvinden. De leerlingondersteuning is beschreven in het ondersteuningsplan van de school. Dit plan ligt ter inzage op school.

 

Binnen Albero Scholen werken we in ieder geval met groepsplannen voor de vakken: rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt meerdere malen per schooljaar een groepsplan gemaakt. Bij het opstellen van de groepsplannen kijken de leerkrachten vooruit naar de doelen die de kinderen moeten bereiken. Voor jonge kinderen werken we in groepen 1 en 2 met groepsplannen, gebaseerd op het registratiesysteem van KIJK! of een vergelijkbaar instrument.

 

De ontwikkelingslijnen zijn op individueel niveau doorvertaald naar groepsplannen, waarin de ondersteuning van jonge kinderen wordt beschreven. Als leerkracht denk je vooraf goed na hoe je er voor kan zorgen dat alle kinderen die doelen kunnen halen. Voor de kinderen die de doelen makkelijk kunnen halen, bedenk je vooraf hoe je deze leerlingen uitdagender werk kunt laten maken en hogere doelen kunt laten bereiken.

 

De groepsplannen worden vooraf besproken door de groepsleerkracht en de IB-er en nadien ook geëvalueerd met elkaar. Aan de hand van de evaluaties en de resultaten van de toetsen worden er nieuwe groepsplannen opgesteld. Tijdens de rapportgesprekken krijgt u van de groepspleerkracht meer informatie over de voortgang van uw kind. Wanneer u vragen heeft over het groepsplan, kunt u die aan de leerkracht of aan de IB-er stellen.

LEERLINGEN MET EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

Het beleid van Alpha Scholengroep is er op gericht om onderwijs te verzorgen voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Een onderdeel van deze wet is dat de school “zorgplicht” heeft. Dit betekent dat de school de plicht heeft om het onderwijs zo af te stemmen dat aan de onderwijsbehoefte van het kind wordt voldaan of dat de school, samen met de ouders, een andere school zoekt waar het kind optimaal geholpen kan worden.

 

De aanmelding van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften verloopt als volgt:

- Ouders melden hun kind aan bij de school en voeren een intakegesprek, waarin ze zo goed mogelijk aangeven op welke gebieden hun kind extra ondersteuning nodig heeft;

- De school (het team) bespreekt de aanmelding en neemt een besluit over toelating (eventueel na opvragen van gegevens, als die beschikbaar zijn);

- Binnen 6 weken na aanmelding laat de school aan de ouders weten of het kind op de school opgevangen kan worden;

- Mocht plaatsing niet mogelijk zijn, dan meldt de school, uiteraard na overleg met de ouders, het kind aan bij het loket van het samenwerkingsverband passend onderwijs Oosterschelderegio;

- De medewerkers van het loket nemen, nadat alle gegevens bestudeerd zijn en nadat overleg met ouders en school is gevoerd, een beslissing op welke school het kind voor korte of langere tijd geplaatst kan worden. Het kan hierbij gaan om een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

 

Voor leerlingen die in de loop van hun schoolloopbaan extra ondersteuningsbehoefte blijken te hebben, zal de school in eerste instantie zelf proberen een passend aanbod te realiseren. Mocht de school onvoldoende antwoord kunnen geven op de vraag van de leerling, dan zal mogelijk overleg gevoerd worden met een zogenaamde trajectbegeleider uit het samenwerkingsverband. Deze begeleider, een deskundige op het gebied van ondersteuning, helpt de school om de vraag van het kind zo scherp mogelijk te formuleren en om duidelijkheid te krijgen over de vraag of het kind op de eigen basisschool voldoende geholpen kan worden. De school kan een verzoek indienen bij het loket van het samenwerkingsverband voor een zogenaamd ondersteuningsarrangement. Vanuit dit ondersteuningsarrangement zal geprobeerd worden om met extra hulp, middelen of gesprekken met deskundigen het onderwijs in de klas zo aan te passen, dat het kind op school geholpen kan worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan gaat de school, in overleg met de ouders, op zoek naar een school waar het kind wel goed ondersteund kan worden. Dit traject loopt via het loket van het samenwerkingsverband. Aanvullende informatie over passend onderwijs is verkrijgbaar op school.