Zorg

HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE LEERLING
Om de leerweg van de kinderen efficiënt te kunnen volgen, moeten er gegevens bijgehouden worden. Deze gegevens kunnen variëren van resultaten op het gebied van de taalontwikkeling tot een rapport van een schoolbegeleidingsdienst, orthopedagoog of een psycholoog. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de onderwijsbehoefte van ieder kind noteren wij gegevens, resultaten en vorderingen op het gebied van alle schoolse vaardigheden. In de groepen 1 en 2 worden de leerlijnen aangehouden. Om de vakspecifieke ontwikkeling in kaart te brengen, gebruiken we in de groepen 3 t/m 8 onder andere het Iep leerlingvolgsysteem. Jaarlijks worden 1 à 2 keer de Iep toetsen afgenomen. In groep 8 wordt daarnaast de Iep eindtoets afgenomen als verplichte eindtoets voor het basisonderwijs. Naast de resultaten van de Iep toetsen worden de resultaten van methode-toetsen zorgvuldig bijgehouden. Ook houden we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed in de gaten. Dit gebeurt door middel van observaties, gesprekken met ouders en/of kind en het invullen van een signaleringslijst. Gegevens van individuele leerlingen worden opgenomen in het persoonlijk leerling-dossier. Ouders kunnen het leerling-dossier van hun kind inzien wanneer zij dit wensen.

INTERNE BEGELEIDING

De Intern Begeleider coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht en begeleidt zij leerkrachten.Zij heeft hiervoor regelmatig gesprekkenmet de leerkrachten over de op te stellen plannen om de begeleiding aan kinderen zo optimaal mogelijk te houden. Zij evalueert deze plannen. Zo is altijd na te gaan op welk moment een kind enige ondersteuning heeft gekregen en welke resultaten er zijn behaald. Indien nodig overlegt zij met externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst. De Intern Begeleider neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen. Om de ondersteuning structureel te bespreken zijn er de voortgangsbespreking en het overgangsgesprek. Hierbij worden alle leerlingen per groep besproken. We krijgen hierbij goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en maken aan de hand van dit gesprek nieuwe plannen. Soms ervaart een leerkracht problemen en kan hij / zij niet verder met een leerling in de groep. Dan wordt een leerlingbespreking o.l.v. de Intern Begeleider gehouden.

 

Bij oudergesprekken over leerlingen die extra ondersteuning behoeven is de Intern Begeleider meestal aanwezig. Een oudergesprek kan ook alleen met de IB-er plaatsvinden. De leerlingondersteuning is beschreven in het ondersteuningsplan van de school. Dit plan ligt ter inzage op school.

 

De ontwikkelingslijnen zijn op individueel niveau doorvertaald naar groepsplannen, waarin de ondersteuning van jonge kinderen wordt beschreven. Als leerkracht denk je vooraf goed na hoe je er voor kan zorgen dat alle kinderen die doelen kunnen halen. Voor de kinderen die de doelen makkelijk kunnen halen, bedenk je vooraf hoe je deze leerlingen uitdagender werk kunt laten maken en hogere doelen kunt laten bereiken.

 

De groepsplannen worden vooraf besproken door de groepsleerkracht en de IB-er en nadien ook geëvalueerd met elkaar. Aan de hand van de evaluaties en de resultaten van de toetsen worden er nieuwe groepsplannen opgesteld. Tijdens de rapportgesprekken krijgt u van de groepspleerkracht meer informatie over de voortgang van uw kind. Wanneer u vragen heeft over het groepsplan, kunt u die aan de leerkracht of aan de IB-er stellen.

 

Ondersteuning van leerlingen   

Wij zijn erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden in hun vertrouwde omgeving en  aansluit bij hun onderwijsbehoefte.In het kader van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de plicht om aan elk kind een passende ondersteuning van onderwijs en zorg aan te bieden. In het schoolondersteuningsplan hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden. Dit schoolondersteuningsplan vindt u hier. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband ( Kind op 1).

 

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1) in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. Er wordt dan samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband ( Kind op 1). We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om uw kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband, kind op 1 om hulp.

 

Arrangementen

Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat uw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Dat omvat de inzet van een ambulant begeleider die de leerkracht en uw kind op school structureel begeleidt. Het samenwerkingsverband heeft weer een eigen ondersteuningsprofiel waarin  afspraken zijn vastgelegd over hun aanbod. 

 

Het lukt niet op onze reguliere school

Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Soms  komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat het dan om speciaal onderwijs.

 

Cluster 1 en 2 scholen

Hulp aan leerlingen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, en leerlingen die een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis verloopt niet via het samenwerkingsverband (Kind op 1). Zij maken geen deel uit van het samenwerkingsverband en hebben eigen procedures en werkwijzen. 

Cluster 1:Leerlingen die blind of slechtziend zijn: We werken samen met Koninklijke Viseo

Cluster 2: Leerlingen die doof of slechthorend zijn en leerlingen met een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis. We werken samen met Auris