Onderwijs

Het onderwijs op onze school is zo georganiseerd, dat kinderen de lessen interessant vinden en benieuwd zijn naar wat ze die dag  weer zullen leren. Daardoor gaan ze graag naar school. Uitdagend onderwijs zorgt ervoor dat kinderen betrokken blijven bij de lessen. Kinderen worden uitgedaagd verder te kijken, verder te zoeken en door  te vragen. We geven kinderen de tijd om opdrachten te maken, we geven kinderen de ruimte als daar behoefte aan is en we dagen de leerlingen uit op hun niveau.

 

KERNDOELEN

In de wet staat omschreven wat de basisschool in acht jaar onderwijs met de kinderen moet behandelen. Dit noemen we kerndoelen. Deze kerndoelen worden door de school verdeeld in tussendoelen. We richten ons onderwijs zo in dat we gebruik maken van verschillende middelen om te voldoen aan deze kerndoelen. Om zicht te krijgen op de voortgang van het onderwijs worden er regelmatig toetsen afgenomen. Hiermee kunnen we tevens zien of de kinderen de tussendoelen beheersen.

 

ACTIVITEITEN IN DE KLEUTERGROEPEN

De aanpak in de kleutergroepen verschilt enigszins van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen is anders. Het werken in deze groepen gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken en op het schoolplein. In groep 1 is er veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren, gebeurt vooral door spelen. De leerkracht krijgt een meer sturende rol naarmate de leerling ouder wordt. De meeste vakken komen aan de orde aan de hand van een bepaald thema. In de kleutergroep vinden allerlei voorbereidende activiteiten plaats om het leren lezen, rekenen en andere ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Er wordt gewerkt volgens een vaste structuur, vooraf geplande activiteiten en een vast dagritme. Een goed pedagogisch klimaat, waarin het kind zich veilig voelt, vinden wij een eerste vereiste. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het omgaan met elkaar. Tevens stimuleren wij het kind ten aanzien van de werkhouding en het taakbewustzijn.