Missie en visie

MISSIE 
Het Kompas is een eigentijdse open Christelijke basisschool, die de kinderen wil begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige creatieve volwassenen.  'Open' wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit. Wij willen de kinderen een open blik mee geven op onze maatschappij. Vanuit onze identiteit respecteren wij andere levensovertuigingen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd. Kernwaarden voor onze school zijn:

  • respect
  • veiligheid
  • normen en waarden
  • zelfstandigheid.

 

VISIE 
Vanuit onze theorethische visie willen we onze kinderen optimaal voorbereiden op de steeds veranderende samenleving waarin ze later zelfstandig moeten kunnen functioneren. Kinderen hebben daarvoor een goede basiskennis en –vaardigheid nodig in taal en rekenen die ze kunnen toepassen in nieuwe situaties in het leven. We vinden het ook belangrijk dat kinderen de geleerde vaardigheden goed kunnen toepassen in nieuwe situaties. 

Vanuit onze pedagogisch visie willen we kinderen een kritische onderzoekende houding aanleren. Goed leren samenwerken en oplossingsgericht leren denken. Kinderen leren van en met elkaar. We werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Hoofd, hart en handen, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

Ouders zijn voor ons onmisbaar in het partnerschap om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. We delen samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen door goed te communiceren met ouders en daarbij ook een "kijkje' in de klas te geven door middel van foto's en filmpjes via Parro en kijkmomenten. Daarnaast is er een ouderklankbordgroep, een ouderwerkgroep die activiteiten opzet en coördineert en een medezeggenschapsraad.

 

Meer informatie vindt u in onze schoolgids.