Missie en visie

DE MISSIE VAN DE SCHOOL
Het Kompas is een eigentijdse open Christelijke basisschool, die de kinderen wil begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige creatieve volwassenen. Op Het Kompas leven en werken we vanuit de Christelijke identiteit.

Bij het vertellen van de Bijbelverhalen streven we ernaar deze zoveel mogelijk te vertalen naar de tijd waarin we leven, door uit te gaan van de belevingswereld van het kind. Vanuit deze levenshouding werken we met elkaar aan een goede en veilige sfeer. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd.

Kernwoorden zijn respect, veiligheid, normen en waarden en zelfstandigheid. 'Open' wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit. Wij willen de kinderen een open blik mee geven op onze maatschappij. Vanuit onze identiteit respecteren wij andere levensovertuigingen.


DE VISIE VAN DE SCHOOL
In de beschrijving van onze visie doen we algemene uitspraken over hoe we het onderwijs eruit willen laten zien en het is tegelijkertijd concreet genoeg om te kunnen dienen als criterium om ons onderwijs te kunnen toetsen. De visie beschrijft de gewenste situatie aan het eind van de komende schoolplanperiode. De visie is gekoppeld aan een aantal verschillende beleidsterreinen van de school. Per terrein is kernachtig de essentie weergegeven.
Visie op ontwikkeling en leren. Om kinderen optimaal voor te bereiden op de snel veranderende samenleving waarin ze later zelfstandig moeten kunnen functioneren, hebben kinderen een gedegen basiskennis en –vaardigheid nodig in taal en rekenen. We vinden het ook belangrijk dat kinderen de geleerde vaardigheden goed kunnen toepassen in nieuwe situaties. Dat maakt, dat kinderen ervaren, dat wat ze geleerd hebben ook betekenisvol is en hen motiveert om te leren.


Een kritische onderzoekende houding, goed kunnen samenwerken en oplossingsgericht leren denken zijn essentiële vaardigheden die van groot belang zijn en die kinderen zich eigen moeten maken. Dit moet ze helpen om succesvol te werken aan hun eigen ontwikkeling en talenten en de essentiële vaardigheden verder te ontwikkelen. Om álle kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden sluit ons onderwijs zo nauw mogelijk aan bij de individuele onderwijsbehoeften qua niveau, belangstelling en leerstijl. Zo geven we vorm aan Passend Onderwijs.


Kinderen leren vooral veel van en met elkaar. We vinden dan ook, dat samen leren en werken een belangrijk facet is in ons onderwijs en dat willen we in onze lessen laten doorwerken.

 

Visie op de inrichting van ons onderwijs.
De basis voor de inrichting van ons onderwijs wordt gevormd door het leerstofj aarklassensysteem, waarbij we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.
We hanteren de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken. In aansluiting op onze visie op ontwikkeling en leren passen we systematisch coöperatieve werkvormen toe binnen de groep. Tijdens de lessen stimuleren we doelbewust kinderen om zelfstandig, kritisch, creatief en oplossingsgericht te denken en te handelen. We bieden ze een leeromgeving die daartoe uitdaagt. Binnen de hele school realiseren we een doorgaande lijn in klassenmanagement, zelfstandig leren en Boeiend Onderwijs. We leren kinderen om hun werk zo zelfstandig mogelijk te plannen, uit te voeren, te controleren en te evalueren. Kinderen worden uitgedaagd om mee te denken en te praten over allerlei schoolse zaken in de leerlingenraad.


We werken met moderne methodes en materialen. Het gebruik van ICT willen we verder integreren in ons dagelijks lesgeven. We leren kinderen kritisch en functioneel om te gaan met sociale media. Kinderen krijgen een degelijke basis van de Engelse taal om optimaal voorbereid het vervolgonderwijs in te stappen.

 

We zijn een Early Bird school, alle kinderen vanaf groep 1 krijgen Engels. Om optimaal tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen van kinderen hanteren leerkrachten verschillende werkvormen, waarvan we tevens vanuit onderzoek weten dat ze bijdragen aan het realiseren van hoge leerresultaten. Specifieke vakgebieden zoals muziek, cultuur, techniek, sport of maatschappelijke onderwerpen nemen we op in ons onderwijsaanbod.

 

We laten regelmatig gastlessen op school plaats vinden of lessen uitvoeren op locatie, om het levensecht leren te stimuleren.


Visie op opbrengsten van het onderwijs.
Ons onderwijsaanbod voldoet aan de kerndoelen en we gebruiken de leerlijnen om deze doelen te realiseren. We willen kinderen plezier in leren laten ervaren, zodat dit bijdraagt aan hoge opbrengsten. We werken vanuit hoge verwachtingen en stellen hoge, maar realistische doelen die we met de kinderen bespreken. We maken kinderen bewust van hun eigen leerproces door tijdens lessen stelselmatig feedback te koppelen aan de doelen die we met kinderen hebben besproken. Dit draagt bij aan een zelfsturende, kritische houding en zingeving van kinderen ten aanzien van hun eigen leerproces. We werken systematisch volgens een cyclisch model, waarin de volgende elementen op individueel, groeps- en schoolniveau zijn opgenomen:

  • evalueren van (toets) analyses en resultaten / ontwikkelingen
  • hoge doelen stellen
  • afstemmen op onderwijsbehoeften en mogelijkheden
  • plannen
  • uitvoeren
  • weer evalueren, enzovoort

Visie op schoolklimaat.
Op Het Kompas leven en werken we vanuit de Christelijke identiteit. Kernwaarden zijn : respect, veiligheid, normen en waarden en zelfstandigheid. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen bij kinderen en een veilig en open klimaat, waarin kinderen met plezier werken en spelen. Met de inrichting van ons pedagogisch klimaat zijn we proactief in onze sociale veiligheid. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. We zorgen dat het schoolgebouw en het plein er verzorgd, uitdagend en inspirerend uitzien.


De school onderneemt verschillende activiteiten om ouders te betrekken bij het onderwijs. We vinden het belangrijk, dat ouders een lage drempel ervaren in de communicatie met school. We vinden een fijne sfeer op school belangrijk.


Visie op maatschappelijke positionering.

Het Kompas onderhoudt goede contacten met de andere partners in het multifunctioneel centrum en met het zorgcentrum. Er is regelmatig overleg met de leidsters van de peuterspeelzaal en we nemen deel aan het VVE-overleg. Kinderen kunnen gebruik maken van de opvang die door KIBEO wordt aangeboden. Dit betreft voor-tussen en naschoolse opvang. We streven ernaar om de komende periode ook meer naschoolse activiteiten gezamenlijk aan te bieden. In de identiteitscommissie maken we afspraken over de samenwerking tussen de school en de kerken in het dorp.


We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gebruik kunnen maken van de bibliotheekvoorziening in het dorp, die sinds april 2016 tegenover onze school is gevestigd. We stimuleren samenwerking met andere maatschappelijke partners op het gebied van sport, muziek, cultuur.


Visie op lerende organisatie.

Overeenkomstig onze visie op leren en ontwikkelen, staan we als team voortdurend open voor nieuwe inzichten waar we elkaar mee kunnen versterken. We realiseren een cultuur, waarin van en met elkaar leren zowel op school als binnen Albero scholen vanzelfsprekend is. Binnen het team is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de hele school. Elk teamlid voelt zich eigenaar en medeverantwoordelijke voor de ontwikkeling van zijn / haar eigen vaardigheden, maar ook voor de ontwikkeling binnen het hele team. Dat houdt in, dat binnen een veilige en open cultuur gewerkt wordt en dat sterke kanten van collega`s zo veel mogelijk benut worden om elkaar en de organisatie verder te versterken. Nascholing, Albero-netwerken en collegiale consultatie worden ingezet om deze doelen te bereiken.