9. Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Wij nemen u en uw onvrede serieus! We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om bij ontevredenheid de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

 Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

 

Schoolbestuur

Alpha Scholengroep

Telefoon: 0113-561777

E-mail:info@alphascholengroep.nl 

 

of


Klachtencommissie

Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies

Postbus 82324,

2508 EH Den Haag

Telefoon : 070-3861697

E-mail:info@kringenrechtspraak.org

 

De volledige klachtenregeling vindt u hier.

 

Klachten ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

 

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon     

Naam: Ellen Zuijdwegt

Telefoonnummer: 0113-571743

Email: e.zuijdwegt@alphascholengroep.nl

 

Kinderen

De interne vertrouwenspersoon bezoekt minimaal ééns per jaar elke klas en vertelt dan iets over haar functie. Zo weten ook de leerlingen bij wie zij eventueel terecht kunnen.

Jaarlijks vullen de kinderen  keer een KIVA lijst in waarin ze aan kunnen geven of zijproblemen op sociaal – emotioneel gebied ervaren. De uitkomst van zo’n lijst kan ook een reden zijn om met het kind in gesprek te gaan. Dit wel in overleg met de ouders/ verzorgers.

 

Externe vertrouwenspersoon
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij de klachtenprocedure van uw klacht. Ook kan deze externe vertrouwenspersoon bemiddelen tussen u en de andere partij/de school. Het is prettig wanneer partijen zélf tot een voor hen beiden aanvaardbare oplossing komen voor hun conflict met een mediator als procesbegeleider. Dit heeft als voordeel dat het leidt tot een win-win situatie, waar beide partijen voordeel van hebben. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen u en de andere partij. Dat is belangrijk voor de toekomst. U kunt dan immers weer met elkaar verder. Het kan ook zijn dat geen sprake meer is van een relatie in de toekomst, maar dat u ervoor kiest om samen tot een goede afronding te komen.

In alle gevallen verdient deze manier dus de voorkeur boven een klachtbehandeling door een klachtencommissie.

 Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Mevr. A. de Koning-Meeùs

Telefoonnummer: 06-10585367

E-mail: adekoning@edux.nl

 

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 

Onafhankelijk onderzoek

Een klacht over ongewenst gedrag, die door de school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.

 

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

 

Meldcode kindermishandeling
Niet elke ouder lukt het om de kinderen een stabiele en veilige thuissituatie te bieden. Als een leerkracht het vermoeden heeft dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, bestaat er sinds 1 juli 2013 een verplichting om dit te melden. Hiervoor is de “meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” ontwikkelt. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een leerkracht moet doen bij vermoedens van geweld. De meldcode is gebaseerd op de 5 stappen:
Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: overleggen met een collega en  eventueel raadplegen van externen:
Stap 3: gesprek met de ouder
Stap 4: wegen van het geweld of de  kindermishandeling.
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

Wij maken de meldcode specifiek voor de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door te benoemen wie de stappen moet doorlopen. Zo spreken wij af dat de leerkracht de signalen bespreekt met de vertrouwenspersoon. Onze meldcode ligt voor u op school ter inzage.