2. Visie

DE VISIE van Het Kompas

 

DE VISIE VAN DE SCHOOL

In de beschrijving van onze visie doen we algemene uitspraken over hoe we

het onderwijs eruit willen laten zien en het is tegelijkertijd concreet genoeg om

te kunnen dienen als criterium om ons onderwijs te kunnen toetsen. De visie

beschrijft de gewenste situatie aan het eind van de komende schoolplanperiode.

De visie is gekoppeld aan een aantal verschillende beleidsterreinen van de

school. Per terrein is kernachtig de essentie weergegeven.

 

Visie op ontwikkeling en leren.

Om kinderen optimaal voor te bereiden op de snel veranderende samenleving

waarin ze later zelfstandig moeten kunnen functioneren, hebben kinderen een

gedegen basiskennis en –vaardigheid nodig in taal en rekenen. We vinden het

ook belangrijk dat kinderen de geleerde vaardigheden goed kunnen toepassen in

nieuwe situaties. Dat maakt, dat kinderen ervaren, dat wat ze geleerd hebben ook

betekenisvol is en hen motiveert om te leren.

Een kritische onderzoekende houding, goed kunnen samenwerken en oplossingsgericht

leren denken zijn essentiële vaardigheden die van groot belang zijn en die kinderen

zich eigen moeten maken.

Dit moet ze helpen om succesvol te werken aan hun eigen ontwikkeling en talenten

en de essentiële vaardigheden verder te ontwikkelen.

Om álle kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden sluit ons onderwijs zo nauw mogelijk aan bij de individuele onderwijsbehoeften qua niveau, belangstelling en leerstijl. Zo geven we vorm aan Passend Onderwijs.

Kinderen leren vooral veel van en met elkaar. We vinden dan ook, dat samen leren

en werken een belangrijk facet is in ons onderwijs en dat willen we in onze lessen

laten doorwerken.

 

Visie op de inrichting van ons onderwijs.

De basis voor de inrichting van ons onderwijs wordt gevormd door het

leerstofjaarklassensysteem, waarbij we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de

verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. We hanteren de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken.

In aansluiting op onze visie op ontwikkeling en leren passen we systematisch

coöperatieve werkvormen toe binnen de groep. Tijdens de lessen stimuleren

we doelbewust kinderen om zelfstandig, kritisch, creatief en oplossingsgericht te

denken en te handelen. We bieden ze een leeromgeving die daartoe uitdaagt.

Binnen de hele school realiseren we een doorgaande lijn in klassenmanagement,

zelfstandig leren en Boeiend Onderwijs.

We leren kinderen om hun werk zo zelfstandig mogelijk te plannen, uit te voeren, te controleren en te evalueren. Kinderen worden uitgedaagd om mee te denken en te praten over allerlei schoolse zaken in de leerlingenraad.

We werken met moderne methodes en materialen. Het gebruik van ICT willen we verder integreren in ons dagelijks lesgeven. We leren kinderen kritisch en functioneel om te gaan met sociale media.

Kinderen krijgen een degelijke basis van de Engelse taal om optimaal voorbereid het

vervolgonderwijs in te stappen. We zijn een Early Bird school, alle kinderen vanaf groep

1 krijgen Engels.

Om optimaal tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen van kinderen hanteren leerkrachten verschillende werkvormen, waarvan we tevens vanuit onderzoek weten dat ze bijdragen aan het realiseren van hoge leerresultaten.

Specifieke vakgebieden zoals muziek, cultuur, techniek, sport of maatschappelijke

onderwerpen nemen we op in ons onderwijsaanbod. We laten regelmatig gastlessen op school plaats vinden of lessen uitvoeren op locatie, om het levensecht leren te stimuleren.