14. Praktische informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLING

De aanmelding geschiedt via een, door beide ouders, te ondertekenen

aanmeldingsformulier. Het kind kan vanaf de dag dat hij/zij vier jaar wordt, volledig

meedraaien in groep 1. Vóór die tijd bestaat de mogelijkheid om 5 keer alvast op

school in de groep te gewennen. Ouders die overwegen hun kind bij ons op school

te plaatsen, kunnen een afspraak voor een kennismakingsbezoek maken met de directeur. Als uw kind op school komt vragen wij u het inlichtingenformulier

instromende kleuter in te vullen voor extra informatie.

 

ABSENTIE

Mocht uw kind niet naar school kunnen komen dan vernemen wij dat graag vóór schooltijd van u. Absenties worden bijgehouden.

 

AGENDAGEBRUIK

De leerlingen van groep 7 en 8 zijn verplicht een agenda te gebruiken.

 

BSO

Voor de buitenschoolse opvang is een basispakket met een basisprijs samengesteld. Lees meer over de mogelijkheden en tarieven 2016 op www.kibeo.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de planning :Tel: 0113-760325

 

FRUITDAGEN

Dinsdag en donderdag nemen de kinderen fruit mee om in de pauze op te eten.

 

GYMLES

De gymlessen vinden plaats op maandag, dinsdag en vrijdag. De leerlingen dienen

dan gymkleding bij zich te hebben.

 

HOOFDLUIS

Na elke vakantie vindt er hoofdluiscontrole plaats. Dit gebeurt door een groep ouders, die instructie van de GGD hebben gekregen. Mochten er neten of luizen worden aangetroffen, dan ontvangt u een berichtje. Tevens is er dan een stappenplan toegevoegd wat u kunt doen. De leerlingen bergen hun kleding in school op in een luizenzak, die door de school ter beschikking wordt gesteld.

 

INFORMATIE

Maandelijks ontvangt u een infoblad per mail. Alle informatie is terug te vinden op

onze website: www.kompasyerseke.nl Wij zijn ook te volgen via Twitter en

Facebook.

 

INFORMATIE OVER UW KIND

Elke maand verschijnt er per e-mail een INFO-blad. Hierin leest u alle actuele

informatie over diverse schoolse zaken. Tevens ontvangt u aan het begin van het

schooljaar de schoolgids. Hierin vindt u alle relevante informatie, telefoonnummers,

vakanties en een activiteitenoverzicht.

In september krijgt u een uitnodiging voor een 10 minuten gesprek over uw kind. U

kunt dan zelf vooraf al een vragenlijstje invullen met punten die u belangrijk vindt

dat de leerkracht van uw kind weet. Ook ontvangt u dan informatie over wat er dat

jaar in de groep allemaal op het programma staat. Begin februari en eind juni zijn er 10

minuten gesprekken over de resultaten, mede aan de hand van de afgenomen CITO

toetsen. De leerlingen krijgen in die week ook hun rapport mee.

 

INTERN VERTROUWENSPERSOON

Ellen Zuidwegt is de intern vertrouwenspersoon en coördinator

sociale veiligheid.

 

MOBIELE TELEFOONS

Mobiele telefoons mogen op school niet gebruikt worden. Kinderen die een mobiel meenemen moeten de telefoon uitschakelen en in het laatje in het lokaal bij de leerkracht leggen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van mobiele telefoons.

 

PAUZES

OCHTEND

Groep 3 09.45 – 10.00 uur

Groep 4 09.45 – 10.00 uur

Groepen 5,6 10.00 – 10.15 uur

Groepen 7,8 10.15 – 10.30 uur

 

MIDDAG

Groep 3 12.30 - 12.45 uur

Groep 4 12.00 - 12.15 uur

Groepen 5,6 11.45 - 12.00 uur

Groepen 7,8 12.15 - 12.30 uur

 

ETEN

Groep 3 12.15 - 12.30 uur

Groep 4 11.45 - 12.00 uur

Groepen 5,6 12.00 - 12.15 uur

Groepen 7,8 12.00 - 12.15 uur

 

PLEINWACHT

Een kwartier voor schooltijd is er toezicht op het plein door minimaal 2 leerkrachten.

De ouders brengen de kinderen van groep 1 en 2 vanaf 10 minuten voor schooltijd naar binnen. De lessen beginnen om 08.30 uur. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 komen onder begeleiding van de leerkracht naar binnen.

 

SCHOOLFONDS

Per leerling vragen we een vrijwillige bijdrage van € 25,- om alle activiteiten te kunnen betalen. Alleen voor de schoolreisjes, het zwemmen in groep 5 en het schoolkamp dient men nog apart te betalen.

 

SCHOOLKAMP

Het schoolkamp voor groep 8 vindt plaats in juni. De kosten bedragen ongeveer € 65,-. Ouders kunnen desgewenst hiervoor wekelijks sparen.

 

SCHOOLREISJES

De schoolreisjes vinden in de laatste maanden van het schooljaar plaats. De kosten bedragen voor de kleutergroepen ongeveer € 20,- en voor de groepen 3 t/m 8

ongeveer € 30,-

U kunt desgewenst dit bedrag, in overleg met de directeur, in termijnen voldoen.

 

VERKEERSEXAMEN

De leerlingen van groep 7 krijgen de kans om hun verkeersdiploma te halen. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte.

 

ZENDINGSGELD

Op maandagmorgen mogen de leerlingen geld meenemen voor onze zendingsprojecten. Op onze website vindt u hierover nadere informatie.

 

ZWEMMEN

De leerlingen van groep 5 gaan zwemmen in den Inkel. Dit gebeurt 1 keer per 2 weken.

De kosten bedragen € 3,- per les. U ontvangt hiervoor een rekening.