Kwaliteit

Zorg voor kwaliteit is erg belangrijk bij ons op school. Wij plannen, borgen en evalueren onze kwaliteitszorg op de volgende manier. 

Doelen

Eens in de 4 jaar maken wij, net als alle scholen in Nederland, een schoolplan. In dit plan staan onze doelen voor de komende 4 jaar. Deze doelen worden gesteld aan de hand van onze visie op onderwijs. Vanuit het schoolplan wordt er ieder jaar een jaarplan gemaakt. Hierin worden de doelen uit het schoolplan weergegeven met planning en uitvoering. Het ontwikkelteam van de school bewaakt de planning en komt ieder schooljaar met voorstellen voor het jaarplan. Aan het einde van ieder schooljaar wordt deze planning geëvalueerd.

 

Leeropbrengsten

Naar aanleiding van de resultaten uit ons leerlingvolgsysteem van IEP, wordt een analyse gemaakt. Om de leeropbrengsten van de leerlingen te monitoren houden wij 2x per schooljaar een groepsbespreking. Hierin worden de resultaten en analyses bekeken, vergeleken en verbinden wij er conclusies aan. Met gerichte interventies proberen wij de resultaten te beïnvloeden. Op schoolniveau wordt er ook een analyse gemaakt om trends door de gehele school te monitoren. Deze analyse is een gezamenlijke teamverantwoording. We zoeken samen naar oorzaken en oplossingen om onze kwaliteit te verbeteren. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen met daarbij passende ambities om het optimale uit iedere leerling te halen. 

 

Tevredenheidsmeting

De mening van ouders, leerlingen en leerkrachten is van groot belang voor ons. Iedere twee jaar wordt er een tevredenheidsmeting uitgezet onder de oudste leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij gebruiken hiervoor Qschool. Wij kunnen hiermee de resultaten vergelijken met andere scholen binnen ons bestuur en in de rest van Nederland. Daarnaast kunnen ouders altijd in gesprek met leerkrachten en directie wanneer zij problemen ervaren. Ook is er een ouderklankbordgroep. Ouders kunnen hier punten ter verbetering aangeven.

 

Verantwoording

Onze school is te vinden in PO vernsters (scholen op de kaart). Hier is op een transparante wijze veel te vinden over onze school. Daarnaast worden onze resultaten besproken in de Medezeggenschapsraad(MR). De MR, waarin ouders vertegenwoordigd zijn, heeft over sommige onderwerpen instemmings- of adviesrecht. Ook werken wij binnen ons bestuur met verantwoording naar elkaar. De kwaliteit wordt bovenschools besproken met andere directeuren. Uiteraard verantwoorden wij ons ook naar ouders toe als het gaat om hun kind. 

 

Teamprofessionaliteit

Teamleden ontwikkelen zich voortdurend. Dit geldt voor leerkrachten en onderwijsassisten, maar ook voor IB-er en directie. Denk hierbij aan netwerkbijeenkomsten van bijvoorbeeld onderwijsassistenten, kleuterleerkrachten, IB-ers, ICT-ers en directeuren. Iedere werknemer is zelf verantwoordelijk voor de eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast volgen we met het gehele team cursussen en trainingen. Samen leren levert meer op omdat iedereen over hetzelfde onderwerp leert. De directeur en de IB-er bezoeken de klassen en houden zo zicht op de doorgaande lijn binnen de school. Ook bestaat er de mogelijkheid om als leerkracht bij een andere leerkracht te gaan kijken. Zo leren we van en met elkaar.